english

Autoresia dhe te drejtat e autorit

© Jan 1, 2017 - nga weDoWeb sh.a. Te gjitha te drejtat e rezervuara.

- Ne nuk bashkepunojme dhe nuk ndajme burimet dhe materialet tone me organizata te pales se trete.
- Pergjegjesia per permbajtjen ne kete website qendron vetem tek weDoWeb.
- Pavaresisht kontrollit me kujdes, ne nuk mbajme asnje pergjegjesi per permbajtjen e lidhjeve te jashtme. Pergjegjesia per permbajtjen e ketyre faqeve te lidhura qendron vetem me personat qe veprojne mbi to.
- Ne nuk publikojme dhe as riperdorim te dhenat e klienteve tane te cdo subjekti.

legal@wedoweb.org